My Name Is Pauli Murray ฉันชื่อเปาลี เมอร์เรย์ (2021) ซับไทย

ย้อนรอยชีวิตและความคิดของเพาลี เมอร์เรย์ นักกฎหมาย นักเคลื่อนไหว และกวีผู้ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด ผู้ซึ่งมีอิทธิพลต่อทั้งรูธ เบเดอร์ กินส์เบิร์ก และเธอร์กู๊ด มาร์แชล