Romy and Michele’s High School Reunion (1997)

สองสาวจอมปาร์ตี้เปลี่ยนตัวเองใหม่ให้ดูดีเพื่องานเลี้ยงรุ่นไฮสคูลครบรอบ 10 ปี จนอดีตเพื่อนร่วมห้องบอกความจริงให้ทุกคนรู้