Virtuality จำลองสะพรึง (2009)

นักบินอวกาศ 12 คนถูกส่งไปทำภารกิจที่มีระยะเวลาสิบปีเพื่อค้นหาระบบสุริยะที่ห่างไกลด้วยยานแพตัน ยานเดินทางระหว่างดวงดาวลำแรกของโลก..